Политика за поверителност и защита на личните данни на Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ (наричана по-долу „Фондацията“) има за цел да предостави информация това какви лични данни на физическите лица събира, начина, по който те се обработват, какви са мерките за тяхната защита и да посочи какви са Вашите права като физически лица, чиито лични данни се обработват.

Фондацията предприема всички необходими действия, за да гарантира, че при осъществяване на своите дейности и постигане на целите се спазват всички принципи за обработка на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, известен също като Общ регламент за защита на данните (наричан по-долу „ОРЗД“). Фондацията гарантира, че при събиране на личните данни на физическите лица се съблюдават и прилагат всички принципи, свързани с обработването на личните данни съгласно чл. 5 от ОРЗД.

 1. КОИ СМЕ НИЕ

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ е юридическо лице с нестопанска цел учредено в частна полза, с ЕИК 205724187 и със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район Оборище, ул. „Върбица“ № 5, ет. 1, ап. 2 („ние“, „наш“, „нас“ и пр., „Фондацията“).

С оглед изпълнение на заложените в Учредителния акт на Фондацията цели, Фондацията се явява администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, пара. 7 от ОРЗД по отношение на предоставяните от Вас лични данни. В това си качество Фондацията определя какви лични данни да се събират, как да се обработват, за какви цели и по какъв начин да се използват. Всички свои действия Фондацията осъществява в съответствие с всички приложими законови изисквания на национално и европейско ниво.

В случай че искате да се свържете с нас или имате допълнителни въпроси, можете да използвате данните за контакт, посочени в раздел VI по-долу.

 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

По смисъла на чл. 4, ал. 1 от ОРЗД „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.  Физическо лице, може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез собствено име и фамилия, ЕГН, домашен адрес, IP идентификатор, имейл адрес, номер на карта за самоличност и др.

III. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

Описаните по-долу лични данни се събират и обработват въз основа на основанията, посочени в чл. 6 от ОРЗД.

Във връзка с осъществяване на целите на Фондацията

Целта на обработката на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица, настоящи и бъдещи служители, контрагенти, бенефициенти по договори за безвъзмездно финансиране, участници в някои проучвания, поканени и участници в събития, осъществявани във връзка с изпълнение на дейностите на Фондацията.

Обработката на данни е вследствие на:

 • изпълнението на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо финансово-счетоводната отчетност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешки ресурси;
 • изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • в изпълнение на дейности от Фондацията – за една или повече конкретни цели, за получаване на бюлетин – със съгласие на субекта на данните

При получаване на проектни предложения; кандидатури за постъпване на работа; информация, необходима за абониране към бюлетин, както и при организиране и провеждане на мероприятия, се събират лични данни за целите, за които са подадени – сключване на договор, изпращане на бюлетин, провеждане на мероприятие и отразяването му.

При осъществяване на тези действия Фондацията събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте, когато:

 • сте страна по договор с нас;
 • попълвате формите за кандидатстване или за регистрация за участие на живо или онлайн в обучителни, информативни и общностни програми и конференции, работни срещи, обучения, кампании, обмяна на посещения, опознавателни срещи и други.
 • попълвате форми за абониране за бюлетин и/или получаване на полезни ресурси.

Според целите на събиране на информация, Фондацията може да събира и обработва следните лични данни – Вашите имена, ЕГН, адреси, телефон, електронен адрес, организация и всяка друга информация, която сте посочили, обработвани на законово основание във връзка с изпълнение предмета на договора или за целите, за които се събира.

Фондацията събира, използва и обработва гореописаните лични данни за следните цели:

 • в случаите, когато сте дали Вашето изрично съгласие;
 • когато е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна или преди сключването на такъв договор;
 • когато е необходимо за изпълнението на законови задължения на Фондацията;
 • в някой от другите случаи посочени в чл. 6 от ОРЗД.

Реклама и маркетинг

За целите на изпращане на персонализирани маркетингови съобщения и известия Фондацията събира следните лични данни – Вашите имена, електронен адрес, организация и всяка друга информация, която сте посочили.

Фондацията ще обработва Вашите лични данни, за да Ви изпраща персонализирани маркетингови съобщения и известия, само ако сте дали изрично съгласие за това. Целта на изпращане на известията е да сте информирани за бъдещи събития и проекти на Фондацията. Фондацията няма да предоставя тези данни на трети страни за целите на маркетинга и рекламата.

Можете да се отпишете по всяко време, използвайки линка в имейл съобщението чрез „push- уведомление“ или когато отговорите на адресанта на писмото и го информирате, че не желаете да получавате повече съответната информация. Всеки път, когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известия, можете да отмените или да се абонирате като използвате линка във въпросното съобщение или линка на сайта на Фондацията под съответната информация.

„Бисквитки“ и анализи

Фондацията обработва автоматично личните данни, които ни предоставяте чрез „бисквитки“, за да направим услугите ни атрактивни и за да можем да изпълняваме определени функции. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които автоматично се запаметяват в паметта на устройството Ви, а някои от тях автоматично се изтриват след употреба. Други се запазват, за да Ви разпознаят при следващото Ви посещение. Обикновено използваме бисквитки за функционални, технически, аналитични и маркетингови цели.

В тези случаи Фондацията събира следните лични данни – данни за местоположение; идентификатор на устройството; операционна система и съответната ѝ версия; време на достъп; конфигурационни настройки; информация за интернет връзка („IP адрес“), др.

Можете да изключите определени видове „бисквитки“

 1. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При съхранението на личните Ви данни, Фондацията прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на основните си дейности и отчетност по договори в т.ч. и за безвъзмездно финансиране. Всички предоставени от вас документи – автобиографии, файлове, проектни предложения, попълнени формуляри или други документи и информация се унищожават или изтриват след изтичане на определения законов срок, след изпълнение на целите или когато бъде заявено писмено желанието Ви да бъдат изтрити.

Фондацията ще обработва Вашите данни съгласно нормативно установените срокове за задържане на лични данни. Когато за дадена цел се извършва обработка на лични данни и изтекат всички основания, според Регламента ние сме длъжни да прекратим обработката и да унищожим или анонимизираме личните данни. Фондацията гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат продавани на трети страни. Фондацията ще разкрива данни на трети страни, само ако това е необходимо за изпълнението на нашия договор с Вас, за аналитични и маркетингови цели или за спазване на законови задължения.

Фондацията може да споделя Вашите лични данни със следните получатели, с които има подписани споразумения за обработване: софтуерни доставчици; рекламни платформи (например „Google“).

 1. ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 2. Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните Ви данни.
 3. Право на корекция: в случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате да ги коригираме или допълним.
 4. Право на изтриване: можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.
 5. Право на ограничаване на обработването: можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

а) оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

 1. Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

б) обработването се извършва автоматично

 1. Право на възражение: в случай че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.
 2. Право на жалба: в случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите, отговорни за опазване на личните данни. В Република България, компетентният орган е Комисията за защита на личните данни.

Компетентен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-519, E-Mail: kzld@cpdp.bg

Правата си можете да упражните като изпратите имейл на електронния адрес на Фондацията, посочен в раздел VI по-долу, с Вашето конкретно искане или като използвате:

 1. ДРУГИ

Фондацията обработва Вашите лични данни само в съответствие със законовите изисквания или след Вашето изрично съгласие. Предприемаме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни от злоупотреба, загуба, непозволен достъп, нежелано разкриване и неправомерно изменение.

По всяко време, когато решите, че обработката на лични данни не е подходяща за Вас, моля, информирайте ни своевременно. Можете да оттеглите своето съгласие, ако сте предоставили такова, за в бъдеще по всяко време като ни информирате на посочените по-долу данни за контакт.

Данни за контакт с Фондация „Лъчезар Цоцорков“

В случай че имате въпроси, притеснения или предложения, можете да се свържете с нас чрез нашия имейл адрес: info@tsotsorkovfoundation.bg