Политика за поверителност на Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Настоящата Политика за поверителността и защита на личните данни на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ (наричана по-долу „Фондацията“ предоставя информация за вида на личните данни на физическите лица, които се събират, начина, по който се обработват, мерките за тяхната защита и правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват.

Фондацията предприема всички необходими действия, за да гарантира, че при осъществяване на своите дейности и постигане на целите се спазват всички принципи за обработка на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, известен също като Общ регламент за защита на данните (наричан по-долу „ОРЗД“). Фондацията гарантира, че при събиране на личните данни на физическите лица се съблюдават и прилагат всички принципи свързани с обработването на личните данни съгласно чл. 5 от ОРЗД.

Моля, да се запознаете с настоящата Политика за поверителност, която ще Ви даде информация за начина, по който Фондацията събира и обработва вашите лични данни.

I. КОИ СМЕ НИЕ

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ е юридическо лице с нестопанска цел учредено в частна полза, с ЕИК 205724187 и със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район Оборище, ул. „Върбица“ № 5, ет. 1, ап. 2 („ние“, „наш“, „нас“ и пр., „Фондацията“).

С оглед изпълнение на заложените в Учредителния акт на Фондацията цели, Фондацията се явява администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, пара. 7 от ОРЗД по отношение на предоставяните от Вас лични данни. В това си качество Фондацията определя какви лични данни да се събират, как да се обработват, за какви цели и по какъв начин да се използват. Всички свои действия Фондацията осъществява в съответствие с всички приложими законови изисквания на национално и европейско ниво.

В случай че искате да се свържете с нас или имате допълнителни въпроси, можете да използвате данните за контакт, посочени в раздел VI по-долу.

II. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

По смисъла на чл. 4, ал. 1 от ОРЗД личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

III. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

Описаните по-долу лични данни се събират и обработват въз основа на законосъобразните основания посочени в чл. 6 от ОРЗД.

Във връзка с осъществяване на целите на Фондацията

Фондацията извършва различни действия с цел изпълнение на заложените цели. При осъществяване на тези действия Фондацията събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте, когато попълвате някоя от формите за кандидатстване или за регистрация, за участие в обучителни програми и конференции, работни срещи, обучения, кампании, обмяна на посещения и други.

В тези случаи Фондацията събира следните лични данни – Вашите имена, ЕГН, адреси, телефон, електронен адрес, организация и всяка друга информация, която сте посочили.

Фондацията събира, използва и обработва гореописаните лични данни за следните цели:

 • когато е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна или преди сключването на такъв договор;

 • когато е необходимо за изпълнението на законови задължения на Фондацията;

 • в случаите, когато сте дали Вашето изрично съгласие;

 • в някой от другите случаи посочени в чл. 6 от ОРЗД.

Реклама и маркетинг

Фондацията може да обработва Вашите лични данни, за да Ви изпраща персонализирани маркетингови съобщения и известия. Това се прави автоматично, за да Ви предостави реклами и информация във връзка с бъдещи събития и проекти.

Можете да се отпишете по всяко време, използвайки линка в имейл съобщението чрез „push- уведомление“. Всеки път, когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известия, можете да отмените или да се абонирате като използвате линка във въпросното съобщение.

В тези случаи Фондацията събира следните лични данни – Вашите имена, електронен адрес, организация и всяка друга информация, която сте посочили.

Фондацията събира, използва и обработва гореописаните лични данни за следните цели:

 • когато е необходимо за целите на легитимните интереси на Фондацията от реклама и маркетинг;

 • в случаите, когато сте дали Вашето изрично съгласие;

 • в някой от другите случаи посочени в чл. 6 от ОРЗД.

„Бисквитки“ и анализи

Фондацията обработва автоматично личните данни, които ни предоставяте чрез „бисквитки“, за да направим услугите ни атрактивни и за да можем изпълняваме определени функции. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които автоматично се запаметяват в паметта на устройството Ви, а някои от тях автоматично се изтриват след употреба. Други се запазват, за да Ви разпознаят при следващото Ви посещение. Обикновено използваме бисквитки за функционални, технически, аналитични и маркетингови цели.

В тези случаи Фондацията събира следните лични данни – данни за местоположение; идентификатор на устройството; операционна система и съответната ѝ версия; време на достъп; конфигурационни настройки; информация за интернет връзка („IP адрес“), др.

[Можете да изключите определени видове „бисквитки“ ТУК]

Подробна информация за бисквитките и инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес https://www.aboutcookies.org/ (моля, имайте предвид, че съдържанието на този сайт е достъпно на следните езици: английски език). Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта

Фондацията събира, използва и обработва гореописаните лични данни за следните цели:

 • когато е необходимо за целите на легитимните интереси на Фондацията от реклама, маркетинг, анализ и отчитане;

 • в случаите, когато сте дали Вашето изрично съгласие;

 • в някой от другите случаи посочени в чл. 6 от ОРЗД.

Легитимен интерес

Фондацията също така има право да обработва лични Ви данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражни или защити законните си права.

IV. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При съхранението на личните Ви данни, Фондацията прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на основните си дейности и отчетност по договори в т.ч. и за безвъзмездно финансиране. Всички предоставени от вас документи – автобиографии, файлове, проектни предложения, попълнени формуляри или други документи и информация се унищожават или изтриват след изтичане на 2 години, след изпълнение на целите или когато бъде заявено писмено желанието Ви да бъдат изтрити.

Личните Ви данни, ако не са вече изтрити, може да бъдат унищожени при поискване от ваша страна.

Съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време само ако имаме такова законово задължение. Данните необходими за данъчни цели се съхраняват за по-дълги периоди от време. В някои случаи, за да удовлетворим законовите изисквания, ще трябва да съхраняваме Вашите данни дори след искането Ви за изтриване. В тези случаи Вашите данни няма да подлежат на по-нататъшна обработка.

Също така ще продължим да съхраняваме Вашите данни, ако имаме това право съгласно чл. 17, ал. 3 ОРЗД.

Фондацията гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат продавани на трети страни. Фондацията ще разкрива данни на трети страни само ако това е необходимо за изпълнението на нашия договор с Вас, за аналитични и маркетингови цели или за спазване на законови задължения.

Фондацията може да споделя Вашите лични данни със следните лица: софтуерни доставчици; компании за проучване на удовлетвореността на клиентите; рекламни платформи (например „Google“ и „Facebook“).

V. ВАШИТЕ ПРАВА

Правата на физическите лица се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от ОРЗД. Фондацията Ви напомня, че имате следните права:

 • Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от нас дали обработваме Ваши лични данни, както и информация свързана с целите на обработване, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, предвиденият срок за съхранение, и др.

 • Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез предоставянето на изрична декларация за това.

 • Право на изтриване (право „да бъдете забравени“)

Имате право по всяко време да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни, които съхранихме за Вас.

 • Право на ограничаване на обработването

В случай че искате само да ограничите по-нататъшната обработка на Вашите данни, вместо изтриването им, имате право да поискате от нас да прекратим обработката на Вашите данни, ако е налице някое от условията по чл. 18 от ОРЗД.

 • Право на преносимост на данните

Имате право да поискате от нас по всяко време да Ви предоставим личните данни, които съхраняваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

 • Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, когато това обработване се основава на легитимните интереси на Фондацията.

 • Право на жалба

Ако смятате, че сме се отклонили от настоящата Политика за поверителност, винаги можете да се свържете с нас или да подадете жалба до съответния надзорен орган, чиито данни са посочени в раздел VI по-долу, ако намерите това за необходимо.

Правата си можете да упражните като изпратите имейл на електронния адрес на Фондацията посочен в раздел VI по-долу с Вашето конкретно искане.

VI. ДРУГИ

Фондацията обработва Вашите лични данни само в съответствие със законовите изисквания или след Вашето изрично съгласие. Ние от Фондацията предприемаме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни от злоупотреба, загуба, непозволен достъп, нежелано разкриване и неправомерно изменение.

По всяко време, когато решите, че обработката на лични данни не е подходяща за Вас, моля, информирайте ни своевременно. Можете да оттеглите своето съгласие, ако сте предоставили такова, за в бъдеще по всяко време като ни информирате на посочените по-долу данни за контакт.

Данни за контакт с Фондация „Лъчезар Цоцорков“

В случай че имате въпроси, притеснения или предложения, можете да се свържете с нас чрез нашия имейл адрес: info@tsotsorkovfoundation.bg

Данни за контакт с надзорния орган

Комисия за защита на личните данни

Република България

гр. София, пощенски код 1592

бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2

или имейл адрес: kzld@cpdp.bg