Новини

Световният ден за борба с рака, 4 февруари, бе отбелязан с първата среща на Националния Онкологичен Алианс (НОА), обединяващ всички организации, заявили волята си за спешно приемане на Европейския план за борба с рака. Като част от Алианса, Фондация „Лъчезар Цоцорков“ подкрепя ускоряването на този процес и ще участва активно в предстоящите инициативи, със засилен фокус върху превенцията и скрининга на колоректалния карцином.

Точно преди една година Европейската комисия представи Европейски план за борба с рака. Той отразява политически ангажимент за полагане на максимални усилия в борбата с рака и цели да се подходи към целият цикъл на заболяването.

Европейският план е структуриран около четири основни области на действие, в които ЕС може да добави най-голяма стойност: 1) профилактика; 2) ранно откриване; 3) диагностика и лечение; както и 4) качество на живот за болните от рак пациенти и преживелите лица. През следващите години планът за борба с рака ще акцентира върху научните изследвания и иновациите, ще използва потенциала, който предлагат дигитализацията и новите технологии, и ще мобилизира финансови инструменти с цел подпомагане на държавите членки.

Изминалата година у нас беше използвана от институциите, научните, съсловни и други неправителствени организации за структуриране на работа по Националния противораков план. През м. юни 2021 г. със заповед на министъра на здравеопазването беше създадена работна група към МЗ, която да изготви Национален противораков план. Освен това в Националния план за възстановяване и устойчивост в частта „Здравеопазване“ бяха заложени конкретни реформи и инвестиции.

Българското онкологично научно дружество (БОНД) беше и продължава да бъде активен участник в тези процеси. През октомври БОНД подписа меморандум за асоцииране на останалите сдружения в областта на научната и клинична онкология в страната в името на единството и общите действия на онколозите в България.

Съвместно беше създаден и експертен съвет, който да работи за постигане на конкретни цели като подобряване на диагностиката и лечението, социалната рехабилитация и качеството на живот на раково болните, на базата на въвеждането на Европейски план за борба с рака.

Източник: тук