В Център „Амалипе“ често казват, че „няма невъзможни неща“, няма дете, което да е лошо или без дарба – всеки е добър в нещо, от нас, възрастните, зависи да открием в какво е добро всяко едно дете, да му вдъхнем увереност, да го накараме да мечтае и да вярва, че може да постигне всичко, за което се труди и полага усилия.

Дългогодишната програма на Център „Амалипе“ „Всеки ученик ще бъде отличник“, подкрепена от Тръст за социална алтернатива, цели да превърне училището в място за всяко дете; училището да бъде припознато от цялата местна общност; всички да виждат практическата полза от него. Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ обхваща близо 300 училища от цялата страна и през последните десет години ги развива с  превенция на отпадането, разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, липсата на мотивация и активност сред учениците, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища, неучастието на родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

Един от основните елементи на програмата е насърчаване на ученическата активност чрез ученици-наставници и активни ученически парламенти. Учениците наставници са младежи, които са показали добри резултати в училище и желание да бъдат обществено ангажирани като помагат на свои връстници. Прилагането на подхода “връстници обучават връстници” би помогнал по-лесно да се намери „общ език“ с учениците, които са застрашени от отпадане. В някои от училищата учениците-наставници подпомагат дейността на класните ръководители при оказване на обща подкрепа на ученици с обучителни затруднения и с проблемно поведение. Опитват да разговарят със съученици, които допускат отсъствия по неуважителни причини. Като добри практики те посочват провеждането на срещи със застрашените ученици, осъществяване на посещения в домовете на учениците в риск, за да се запознаят с родителите им, да поговорят за трудностите и да набележат мерки за преодоляването им.

През 2020 година, с налагането на дистанционното обучение, се налага наставниците да се насочат към подпомагане на съученици, които изпитват затруднения с използването на устройства и платформи за обучение. Към всеки ученик, който е застрашен от отпадане/има нужда от помощ при работа с електронните устройства и онлайн платформи за обучение е “прикрепен” негов връстник, на когото той има доверие и който се справя добре в електронна среда. С помощта на класния ръководител и/или педагогическия съветник/главния учител е бил изготвен план за работа със застрашения ученик.

За да развива капацитета на учениците, наставници и активните младежи доброволци, Център Амалипе организира ежегодна Лидерска академия по толерантност. Тазгодишната Академия е Академия на приятелства, усмивки и незабравими мигове. 4 дни, пълни с емоционални преживявания, дейности, нови знания и екипни дейности – така могат да обобщят 8-та Национална среща на представители на Ученически парламенти и учениците наставници, която се проведе в периода от 9-ти до 12-ти май. В срещата се включиха над 100 участници от училища в цялата страна, които са част от мрежата на Център Амалипе. Целта на ежегодната Лидерска академия е учениците да повярват в себе си, да развият техните лидерски качества и умението им за работа в екип, като в същото време научат и повече за ромските традиции, култура и обичаи, за да развият по-толерантна среда в ежедневието си. За да постигнат това в пъстрата 4-дневна програма включват темите: “Език на омразата”, “Ранни бракове”, “Приносът на ромите в световната история и култура”, “Планиране на кампании и доброволчество”, “Ромите в България”, “Екипност и лидерство” и “Ученически парламент и местна власт. Що е ученик наставник?”. За финал добавят и една много специална и интересна сесия – “Режисьори на истории”, в рамките на която се учат как да създават видео съдържание и изработват интерактивни видео уроци.

В първия ден на Академията учениците са участвали и в Парламентарен контрол заедно с народния представител от Комисията по образованието и науката Антония Димитрова. Младежите зададоха своите въпроси, свързани с образованието, а експертите им отговаряха искрено и достъпно. В края на събитието на учениците се припомни, че имат привилегията да са участници в Лидерската академия, но също така имат и отговорност. Когато се завърнат по училищата си, от тях очакват да разкажат, да споделят и да мотивират съучениците си. Да бъдат добрия пример за своите приятели и да организират различни кампании, чрез които да подобрят средата си. „Нямаме и съмнение, че ще го направят, защото за пореден път младежите ни показаха, че са по-мъдри, по-отворени към новото и различното и по-единни от възрастните. Въпреки че бяха от три етноса, от места от цялата страна, от села и градове, с различни житейски съдби – те бяха едно цяло. Съвсем естествено създадоха прекрасна, топла, спокойна и приятелска атмосфера, за което им благодарим!“, споделят от „Амалипе“.

Източник: amalipe.bg.