Ирина Стоева

Административен ръководител

Ирина Стоева завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност Счетоводство на Университета за национално и световно стопанство. В началото на кариерата си работи в счетоводни къщи, където придобива практически опит и обогатява знанията си в контекста на пълно счетоводно обслужване на компании в разнообразни бизнес сфери. 

Пет години по-късно, достигнала позицията на финансов мениджър, обръща професионалния си поглед към корпоративните финанси, като заема различни позиции в големи международни компании. Това й дава възможност да задълбочи и разшири финансово-счетоводната си експертиза, а също и да доразвие професионалната си етика, работейки с хора от различни страни и култури. 

Ирина има натрупан успешен опит в структуриране, миграция и оптимизация на процеси, поддържане на устойчиви работни практики.

Като допълнение на работата си в сферата на международните финанси, Ирина открива огромно удовлетворение в дейности, свързани с корпоративната социална отговорност. Участва активно в инициативни екипи, които имат за цел да повишават ангажираността на компаниите към общественополезни дейности, социална и екологична отговорност, благотворителност и доброволчески инициативи, а също и да подобрят работната атмосфера и междуличностни взаимоотношения, чрез организиране на сплотяващи събития, повишаване на удовлетвореността.

Тези допълнителни дейности задават нов фокус в професионалните интереси на Ирина.

В ролята си на Административен ръководител във Фондацията, Ирина съвместява своя досегашен опит и желанието да работи в полза на подобряване на социалната среда.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Административен ръководител