Мариета Гечева

Програмен мениджър
„Закрила на деца“

Мариета Гечева е дипломиран психолог от Великотърновския университет Св. св. “Кирил и Методий“, има преминато неформално обучение в Теория на обектните отношения с водещ д-р Алберто Хан и гост-лектори от Институт по човешки отношения Тависток. От завършването на университета през 2006, до 2021 година работи интензивно в сектора на неправителствените организации, както в директната работа с клиенти, така и в административно-организационните и стратегически дейности.Темите на работа я срещат с една от най-уязвимите групи в нашето общество – децата в неравностойно положение, чрез редица казуси и случаи на домашно насилие, деца, преживели травматични събития; подкрепа за деца, лишени от родителски грижи; подкрепа при случаи на вътрешно и международно осиновяване. Една от най-важните линии на работа за нея стават подготовката на екипите от професионалисти и тяхното продължаващо обучаване по специфични теми; дизайн и изработване на програми за директни услуги, съобразени с нуждите на целевите групи; системи за вътрешна и външна подкрепа на екипи за директна работа.

Към момента тя е натрупала опит в предоставянето на методическа подкрепа за специалисти в социалната сфера, прилагането на програми и дейности, развиващи мултидисциплинарен и мултисекторен подход и е решена да намира начини, по които професионалисти и институции ще работят заедно и ще бъдат предпазна мрежа за деца в неравностойно положение и деца, преживели травма.

Във фондацията Мариета отговаря за направление „Закрила на деца“, като по този начин успява да интегрира досегашният си опит и да допринася за развиването на системна промяна и устойчивост в областта.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Административен ръководител