Миглена Никифорова

Проектен ръководител

„Социално-емоционално образование“

Миглена Никифорова е дипломиран образователен мениджър с опит в различни образователни и държавни институции. Разработвала е Държавни образователни стандарти по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Обучител е на педагогически специалисти по одобрени от Министерство на образованието и науката учебни програми. Участва в анализиране на качеството на постигнатите резултати в училище, като външен експерт към Националния институт по образование.

Активно е участвала в различни НПО организации по проекти, свързани с образованието и обучението на с деца с увреден слух.
Миглена желае с придобитите умения и компетентности да допринесе за подобряване на качеството на образователните резултати на учители и ученици и улесняване на реализация им на пазара на труда.

Димитър Цоцорков

Управителен съвет

Велислава Цоцоркова

Управителен съвет

Атанаска Цоцоркова

Управителен съвет

Йоана Маринова

Изпълнителен директор

Димитрина Папагалска

Оперативен мениджър

Светла Цачевска

Програмен директор „Култура“

Програмен мениджър
"Закрила на деца"

Програмен директор „Здравеопазване“

Програмен координатор „Образование“
Комуникационен експерт

Проектен ръководител
"Социално-емоционално образование"