Конкурси

Програма “Закрила на деца”

Покана за подаване на проектопредложения с фокус “Правосъдие за деца”

През последните над 15 години в България се наблюдават целенасочени усилия за подобряване на състоянието на правосъдието за деца и извеждане най-добрият интерес на детето като приоритет. Неправителственият сектор реализира дейности в подкрепа на деца, пострадали от насилие, жертви или свидетели, както и полага усилия за промяна на законодателството, касаещо деца в конфликт със закон. Последните действия на законодателя[1] (в сила от 01.09.23г.) показват, че правосъдието за деца е тема, която е фокусирала и усилията на институциите.

В свое неформално проучване от 2022г. Фондацията идентифицира редица добри практики, развити от неправителствени организации на местно ниво, както и се срещна с редица представители на неправителствения сектор, съдебната система и институциите. Основната цел на това проучване бе да се допитаме именно до специалистите и експертите “на терен” и да разберем как и с какво Фондацията може да подпомогне усилията на всички страни в това правосъдието за деца в България да въплъщава техният най-добър интерес.

В продължение на това, фондация “Лъчезар Цоцорков” отваря програма за целенасочено финансиране на дейности, касаещи правата на децата в правосъдната система и застъпничество за тяхното реализиране.

Първата покана с фокус “Правосъдие за деца” е насочена към надграждане на професионалната роля и специализация на тези професионалисти, в чиито ръце е поверен изхода от съдебните производства с деца, а именно адвокати, съдии и прокурори.

 

Покана 2023г.

Надграждане на професионалната роля и специализирана подготовка на адвокати, съдии и прокурори.

В тази област ще бъдат подкрепени дейности, които целят да въведат специализирани знания и практики относно деца в досъдебни и съдебни наказателни производства в работата и професионалната подготовка на съдии, прокурори, адвокати. Ще бъдат финансирани или дофинансирани дейности, които целят:

  • Създаване на специализирани интерактивни и мултидисциплинарни обучителни форми и програми за съдии, прокурори, адвокати, касаещи децата в правосъдната система (наказателни производства) и въвеждането им в съществуващите програми за специална подготовка;
  • Застъпничество за въвеждане на задължителна специализирана подготовка;
  • Създаване и поддържане на професионални общности и форуми, които да служат като практико-експертен съвет по въпросите на правосъдието за деца.

С предимство ще се разглеждат партньорски проекти, включващи застъпничеството като задължителна част от дейностите си. Кандидатите имат право и да бюджетират предварителен етап на дейностите си, ако се изисква подготвителен период, в който да реализират дейности като проучване и обобщаване на съществуващи обучения до момента, анализ и оценка на нужди, изследване на нагласи, анализ на заинтересованите страни, с цел да планират по-добре същинските дейности. В зависимост от проекто-предложението, Фондацията може да изиска разработване на “теория на промяната” за дейностите и целите на проекта, и/или да изиска подписване на Споразумения с ключови заинтересовани страни, от които би зависило постигането на целите на проекта.

Продължителност на финансирането: 2 години[2]

Допустимост на кандидатите: професионални, образователни и съсловни организации, юридически лица, независими държавни органи, неправителствени организации.

Размер на финансиране: кандидатите са поканени да представят концепция за бюджет, съобразен с вида дейности. Фондацията не поставя параметри и няма изискване за собствено участие на кандидата, когато е неправителствена организация в обществена полза. За юридически лица, които са независими държавни органи, фондацията ще предостави дофинансиране ако гореизброените дейности не са текущо покрити или не могат да бъдат реализирани и/или надградени в рамките на съществуващите бюджети.

Срокове:

Срок за подаване на Писмо за интерес: 03 –  20.10.23г.

Интервюта и уведомяване на избраните кандидати: 20.10.23г.  –  31.10.23г.

Подаване на пълно проектно предложение: 01.11.23г. – 30.11.23г.

Срок за подготовка и сключване на договори с избраните бенефициери:  до  31.12.23г.

Превод първи траншове до 30.1.2024г.

Старт на дейностите: най-рано от 01.01.2024г. 

За да кандидатствате, изтеглете и попълнете Писмо за интерес

!Политика на Фондация “Лъчезар Цоцорков” е да прилага външна оценка към дейностите, които финансира в различните си направления. Дейностите в направление “Закрила на деца” също ще бъдат предмет на външно оценяване с цел да повишаваме ефективността и целесъобразността на финансирането си като отчитаме ефекта на осъществяваните дейности.

[1] НПК Раздел Права на непълнолетния обвиняем, изм. – ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г; ЗПФКПП Глава втора „а“. Индивидуална оценка на пострадалите от престъпления (нова – ДВ, БР. 48 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2023 Г.)

[2] Договорите ще се сключват за 12 месеца, с преглед на реализираните дейности в година 1 и планиране на година 2.