Име на проект: Учим с Е – моционална интелигентност

Период: декември 2020 – ноември 2021  

В рамките на проекта ще бъдат създадени 6 електронни, интерактивни, обучителни модула, насочени към деца между 6 и 8 години. Четири от тях са свързани с базисните емоции: гняв, страх, радост и тъга, а останалите два –  са посветени на общуването с другите и приложението на емоционалната интелигентност към заобикалящите ни природа и свят. Предвижда се обучение на пилотна група учители и ученици за работа с модулите, както и свободното им разпространение в интернет. 

 

Проектът се реализира на територията на община Каварна и община Шабла.

 

Бенефициер: СЕУР – ГЕТИЯ ПОНТИКА

Сайт: Бюджет: 15 300 BGN

 

                                                                                                                            

 

Име на проект: Сапун, топла вода и социално-емоционални умения

Период: януари – декември 2021

Основна цел на проекта е да създаде устойчиви поведения и навици за социално-емоционално развитие при децата в детските градини. В рамките на проекта ще бъде разработена методика за развиване на социално-емоционалните умения на деца от 3 до 6 г. чрез системно ежедневно прилагане на практични инструменти в детската градина и семейството.

 

Проектът се изпълнява на територията на България.

 

Бенефициери: СНЦ Асоциация Родители и Фондация „Темпо“

Интернет страници: www.roditeli.org и https://tempo.education/

Бюджет: 77 070 BGN

 

Име на проект: Емотиконите в нас – интелект и емоции в образованието

Период:  март 2021 – февруари 2022 

Проектът цели подобряване на емоционално интелигентната среда в образователния процес и адресира редица специфични за общността на гр. Павликени проблеми, свързани с демографската и икономическата криза в региона, дискриминацията и системните проблеми с интеграцията на лица от уязвими  групи. В рамките на проекта ще бъдат проведени 12 обучения за ученици, 1 обучение за учители и образователни експерти и 1 обучение за родители.

 

Проектът се изпълнява на територията на община Павликени. 

 

Бенефициер: СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“

Интернет страница: www.viahumanica.com

Бюджет: 12 234 BGN

 

Име на проект: Опознай себе си и предай нататък

Период:  януари – октомври 2021

 

Проектът цели развитие на уменията на служителите в читалищата за работа с деца, чрез обогатяване на техните познания и похвати в посока неформално учене и меки умения. В рамките на проекта ще бъде проведено обучение на читалищни работници от Северозападна България.

 

Проектът се изпълнява на територията на Северозападна България.

 

Бенефициер: Народно читалище „Фар 1930”

Интернет страница: www.pavolche-far1930.eu  

Бюджет: 12 282 BGN

 

Име на проект: Детските умения за приятелство

Период: декември 2020 – ноември 2021

 

Проектът цели развитие на социални умения, емоционална компетентност и умения за разрешаване на конфликти при деца от начална училищна възраст. В рамките на проекта ще бъдат разработени: инструментариуми за диагностика на социална и емоционална интелигентност на деца и на качеството на училищната среда; образователни материали; наръчник с достъпни и подходящи методи за работа.

 

Проектът се изпълнява на територията на гр. Самоков.

 

Бенефициер: Фондация „Партньори – България“

Интернет страница: www.partnersbg.org

Бюджет: 25 057 BGN

 

Име на проект: Социално-емоционално образование за родители

Период: октомври 2020 – февруари 2021

 

Целта на проекта е повишаване на разбирането и уменията на родителите по отношение на собствената им емоционална интелигентност, както и по отношение на тази на децата им. В рамките на проекта ще бъдат организирани 18 онлайн обучения за родители с водещи специалисти и ще бъде създаден онлайн наръчник с практични упражнения, игри и съвети.

 

Проектът се реализира на територията на България.

 

Бенефициер: Академия за родители

Интернет страница: www.parentacademy.bg

Бюджет: 10 000 BGN

 

Име на проект: Палитра от Емоции

Период: април – декември 2021

Целта на проекта е да се подкрепят начални учители за изграждане на социално-емоционални компетенции, позитивно общуване без агресия и подобрено себеизразяване на учениците. В рамките на проекта ще бъде разработена обучителна програма за учители, която ще включва практически упражнения и дейности, целящи взаимодействие и интеракции с деца, родители и учители.

 

Проектът се изпълнява на територията на гр. Ловеч.

 

Бенефициер: Сдружение „Знание“

Интернет страница: www.znanielovech.org

Бюджет: 8 960 BGN

 

Име на проект: Кръгове на решение

Период:  март – декември 2021

Проектът цели насърчаване на позитивния училищен климат и дисциплина в НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен чрез адаптиране и прилагане на модела „Възстановителна практика” в училище и развиване на социални и емоционални умения. Сред предвидените в рамките на проекта дейности са – обучение на учители и прилагането на модела чрез участие на два класа в програма за социална и емоционална интелигентност. В края на проекта административният и учителският екип ще участват в обучение за въвеждането на модела в цялото училище и ще планират неговото имплементиране.

Проектът се изпълнява на територията на гр. Тетевен.

Бенефициер: Сдружение „Зона Семейство“

Бюджет: 22 940 BGN

 

Име на проект: Лесно като детска игра. Интерактивна академия за емоционална интелигентност

Период:  декември 2020 – ноември 2021

 

Проектът е насочен към социално – емоционално образование на децата и техните семейства чрез създаване и въвеждане на интерактивна програма за обучение в началното училище. В рамките на проекта ще  бъдат проведени обучения за прилагане на програмата и оценка на въздействието ѝ на учителите и родителите от училищата в гр. Черноморец и с. Равна гора, община Созопол.

 

Проектът се изпълнява на територията на община Созопол.

 

Бенефициер: Сдружение „Равновесие“

Интернет страница: www.ravnovesie.eu

Бюджет: 22 980 BGN

 

Име на проект: Фабрика за постижения

Период:  януари – декември 2021

Основната цел на проекта е в условия на мултикултурна среда да бъдат повишени професионалните компетентности на 12 педагогически специалисти и 100 родители в 3 училища на територията на гр. Стара Загора, както и да бъдат формирани и развити социални и емоционални умения при 135 ученици. В рамките на проекта ще бъдат проведени обучения на учители, директори, родители и ученици, а резултатите от тях ще бъдат публикувани и общодостъпни.

Проектът се изпълнява на територията на гр. Стара Загора.

Бенефициер: Сдружение „Свят без граници“

Бюджет: 28 947 BGN

 

                                                                                                               

Име на проект: Заедно можем повече – социално-комуникативен тренинг за общуване с глухи деца

Период:  декември 2020 – ноември 2021

 

Една от целите на проекта е запознаване на обществото с емоционалните последици от глухотата и създаването на положителна атмосфера на приемане и разбиране от страна на обществото като цяло. Макар и с фокус върху глухотата, обхватът на проекта включва и други комуникативни, езикови и познавателни дефицити, характерни за деца с различни типове увреждане.

 

Проектът се изпълнява на територията на България.

 

Бенефициери: Фондация „Силата на глухите деца“ и Институт „Науки за глухите хора“

Интернет страници: www.deafkids.bg и www.deafstudiesinstitute.bg

Бюджет: 15 000 BGN

 

Име на проект: Постоянство, Целеустременост, Ценности

Период: декември 2020 – ноември 2021

 

Проектът цели да отговори на потребността от подкрепа на педагогическите специалисти, работещи с деца и родители, в усилията им да изградят децата като личности, притежаващи емоционални и социални умения, да постигнат образователен успех и да развият ценностна система и морал. Сред предвидените в рамките на проекта дейности са: проучване сред педагозите и работещите с деца на възраст от 4 до 7 г.; разработване на обучителни материали и провеждане на обучения.

 

Проектът се изпълнява на територията на с. Зверино, община Мездра

 

Бенефициер: Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца “ФИЦЕ-България”

Интернет страница: www.fice-bulgaria.org

Бюджет: 19 965 BGN

 

Име на проект: Мисия: Капитани на емоциите!

Период: декември 2020 – ноември 2021

 

Проектът цели да създаде общ “език” между децата, учителите и родителите за социалното и емоционално развитие, чрез което тази част от растежа да стане постоянна практика както у дома, така и в клас. В рамките на проекта ще бъдат създадени 10 увлекателни, лесни, готови за прилагане и работещи занимания за социално-емоционална интелигентност, които са приложими в учебното ежедневие на деца в предучилищна и начална училищна възраст.

 

Проектът се изпълнява на територията на България.

 

Бенефициер: Фондация „Багра“

Интернет страница: www.rpplane.com

Бюджет: 20 000 BGN

Подобни публикации